CallsignFull NameRankLocationBudgetLast FlightStatus
IBI102 marco antonio roblas Senior Captain GMSL 1,844,701 v$ 166 days agoDismissed
IBI161 Rodrigo Mesa Senior Captain LEMD 432,441 v$ 77 days agoSuspended
IBI148 pedro aguado Senior Captain LKMT 292,735 v$ 2 days agoActive
IBI135 Gabriel Bauza First Flight Officer LFAX 240,134 v$ 33 days agoInactive
IBI101 Fco Javier Azkuenaga Senior Captain 8WA5 250,600 v$ 2 days agoActive
IBI145 Antonio Oliva Captain LEIB 239,167 v$ 164 days agoDismissed
IBI137 Rodolfo Perez Senior Captain 48WA 224,820 v$ YesterdayActive
IBI5503 Sergey Arsenov Senior Captain LEIB 51,257 v$ 46 days agoInactive
IBI133 Álvaro Latre Second Flight Officer LERS 9,118 v$ 66 days agoSuspended
IBI157 Jorge Nieva Garcia Second Flight Officer LEGR 9,936 v$ 19 days agoActive
IBI158 Guillermo San Félix Second Flight Officer LEGR 10,000 v$ 19 days agoActive
IBI142 Fernando Zavala Second Flight Officer LEZL 9,392 v$ 2 days agoActive

Number of pilots 12

[ Days To Be Inactive, Suspended and Dismissed: 30 - 60 - 90 ]